skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tumor necrosis factor-alpha (TNF) stimulates RANKL-induced osteoclastogenesis via coupling of TNF type 1 receptor and RANK signaling pathways

Zhang, Y H ; Heulsmann, A ; Tondravi, M M ; Mukherjee, A ; Abu-Amer, Y

The Journal of biological chemistry, 05 January 2001, Vol.276(1), pp.563-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11032840 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...