skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Statistical Estimation of the Number of Contending Stations and its Application to a Multi-round Contention Resolution Scheme

Seowoo Jang ; Jin-Ghoo Choi ; Sung-Guk Yoon

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), September 2016, Vol.10(9), pp.4259-4271

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...