skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brazil and the framework convention on tobacco control: global health diplomacy as soft power

Lee, K ; Chagas, Lc ; Novotny, Te

Lee, K ; Chagas, LC; Novotny, TE; (2010) Brazil and the framework convention on tobacco control: global health diplomacy as soft power. PLoS medicine, 7 (4). e1000232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-1277 ; DOI: : 10.1371/journal.pmed.1000232

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...