skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Success and failure in narrowing the disability employment gap: comparing levels and trends across Europe 2002–2014

Baumberg Geiger, Ben ; van der Wel, Kjetil A. ; Tøge, Anne Grete

Baumberg Geiger, Ben and van der Wel, Kjetil A. and Tøge, Anne Grete (2017) Success and failure in narrowing the disability employment gap: comparing levels and trends across Europe 2002–2014. BMC Public Health, 17 (1). [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...