skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

스마트폰 기반 소셜 미디어 알람시계 서비스를 이용한 사회적 현존감 연구

정재열(Jaeyeol Jeong) ; 신동희(Dong-Hee Shin)

한국HCI학회 학술대회, 2013, Vol.2013(1), pp.1146-1148

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...