skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

효율적인 길안내 서비스를 위한 모바일 내비게이션의 실증분석 연구

성민정(Sung, Min-Jung) ; 윤재영(Yun, Jae-Young)

한국디자인학회 학술발표대회 논문집, 2015, Vol.2015(10), pp.750-753

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...