skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

랜드마크 기반 비전항법의 오차특성을 고려한 INS/비전 통합 항법시스템

김영선(Youngsun Kim) ; 황동환(Dong-Hwan Hwan)

제어로봇시스템학회 논문지, 2013, Vol.19(2), pp.95-101

ISSN: 1976-5622

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...