skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

수중의 비소제거를 위한 칼럼형 흡착반응기 개발 ( Development of a Column Reactor for Adsorptive Removal of Arsenic from the Aqueous Phase )

최영균 ; Younggyun Choi ; 샌피에롬 ; Phearom San ; 무하마드카시프 ; Muhammad Kashif

공동 춘계학술발표회(2000~), 2018, Vol.2018, p.28

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...