skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Known-groups validity of the Long-Term Conditions Questionnaire (LTCQ): a measure for potential use in integrated care

Potter, Caroline ; Batchelder, Laurie ; Geneen, Louise ; Fox, Diane ; Kelly, Laura ; Gibbons, Elizabeth ; Jenkinson, Crispin ; Jones, Karen C. ; Forder, Julien E. ; Fitzpatrick, Ray ; Peters, Michele

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...