skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dressing disrupted: negotiating care through the materiality of dress in the context of dementia

Buse, Christina ; Twigg, Julia

Buse, Christina and Twigg, Julia (2018) Dressing disrupted: negotiating care through the materiality of dress in the context of dementia. Sociology of Health and Illness, 40 (2). pp. 340-352. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9889

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...