skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An integrated environmental and fairtrade labelling scheme for product supply chains

Acquaye, Adolf ; Yamoah, F ; Feng, K

Acquaye, Adolf and Yamoah, F and Feng, K (2014) An integrated environmental and fairtrade labelling scheme for product supply chains. International Journal of Production Economics, 164 . pp. 472-483. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...