skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Special Issue on Ethnography, Crime and Criminal Justice

Travers, Max ; Putt, Judy ; Howard-Wagner, Deirdre

Current Issues in Criminal Justice, 01 July 2013, Vol.25(1), pp.463-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-5329 ; E-ISSN: 2206-9542 ; DOI: 10.1080/10345329.2013.12035973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...