skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NEGLIGENCE LIABILITY OF PUBLIC BODIES: LOCATING THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW

Tofaris, Stelios

The Cambridge Law Journal, 1 July 2011, Vol.70(2), pp.294-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00081973 ; E-ISSN: 14692139

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...