skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Of Provenance and Privacy: Using Contextual Integrity to Define Third-Party Privacy

Bingo, Steven

The American Archivist, 1 October 2011, Vol.74(2), pp.506-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03609081

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...