skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Emergence of a European Private Law: Lessons from 19th Century Germany

Kanning, Arnald J.

Oxford Journal of Legal Studies, 1 July 2007, Vol.27(2), pp.193-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...