skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The road to San Francisco: the revival of the human rights idea in the twentieth century

Burgers, Jan Herman

Human Rights Quarterly, Nov, 1992, Vol.14(4), p.447-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...