skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political Liberalism and Political Embeddedness: Understanding Politics in the Work of Chinese Criminal Defense Lawyers

Liu, Sida ; Halliday, Terence C.

Law & Society Review, 1 December 2011, Vol.45(4), pp.831-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00239216 ; E-ISSN: 15405893

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...