skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudino, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, 1 November 1999, Vol.70(6), pp.1283-1296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...