skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Children's and Parents' Observed Social Behavior in Stepfather Families

Santrock, John W. ; Warshak, Richard ; Lindbergh, Cheryl ; Meadows, Larry

Child Development, 1 April 1982, Vol.53(2), pp.472-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1128990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...