skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DIAGONALIZATION OF AN ELEMENT P OF P C BY THE COMPACT LIE GROUP E₇

Miyasaka, Takashi ; Yasukura, Osami ; Yokota, Ichiro

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 1998, Vol.22(3), pp.687-703

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...