skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Account of a New Plant, of the Order of Fungi. By Thomas Woodward, Esq; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Woodward, Thomas ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society, 1784, Vol.74, pp.423-427

DOI: 10.1098/rstl.1784.0032

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...