skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Promoting the Middle East peace process by changing beliefs about group malleability

Halperin, Eran ; Russell, Alexandra G ; Trzesniewski, Kali H ; Gross, James J ; Dweck, Carol S

Science (New York, N.Y.), 23 September 2011, Vol.333(6050), pp.1767-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21868627 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1202925

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...