skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using distance correlation and SS-ANOVA to assess associations of familial relationships, lifestyle factors, diseases, and mortality

Kong, Jing ; Klein, Barbara E. K. ; Klein, Ronald ; Lee, Kristine E. ; Wahba, Grace

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 August 2013, Vol.110(33), pp.13691-13691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...