skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Basis for Allosteric Regulation of GPCRs by Sodium Ions

Liu, Wei ; Chun, Eugene ; Thompson, Aaron A. ; Chubukov, Pavel ; Xu, Fei ; Katritch, Vsevolod ; Han, Gye Won ; Roth, Christopher B. ; Heitman, Laura H. ; Ijzerman, Adriaan P. ; Cherezov, Vadim ; Stevens, Raymond C.

Science, 13 July 2012, Vol.337(6091), pp.232-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...