skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Language and ideology in Congress

Diermeier, Daniel ; Godbout, Jean - Francois ; Yu, Bei ; Kaufmann, Stefan

British Journal of Political Science, Jan, 2012, Vol.42(1), p.31-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...