skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Apostles of fascism," "communist clergy," and the UAW: political ideology and working-class religion in Detroit, 1919-1945.(United Automobile Workers of America)(Report)

Pehl, Matthew

Journal of American History, 2012, Vol.99(2), pp.440-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...