skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corrections and clarifications: Unsafe surgery: make it zero

BMJ: British Medical Journal, 7 January 2012, Vol.344(7838), pp.22-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Corrections and clarifications: Unsafe surgery: make it zero
  • Chủ đề: Behavioral sciences -- Anthropology -- Ethnology
  • Là 1 phần của: BMJ: British Medical Journal, 7 January 2012, Vol.344(7838), pp.22-22
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...