skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Promoting the Middle East Peace Process by Changing Beliefs About Group Malleability

Halperin, Eran ; Russell, Alexandra G. ; Trzesniewski, Kali H. ; Gross, James J. ; Dweck, Carol S.

Science, 23 September 2011, Vol.333(6050), pp.1767-1769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...