skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnocentrism as a Short-Term Force in the 2008 American Presidential Election

Kam, Cindy D. ; Kinder, Donald R.

American Journal of Political Science, 1 April 2012, Vol.56(2), pp.326-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...