skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Calendar of meetings

Anonymous;

BioScience, 2012, Vol.62(6), pp.613-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063568 ; E-ISSN: 15253244 ; DOI: 10.1525/bio.2012.62.6.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Calendar of meetings
  • Tác giả: Anonymous
  • Chủ đề: Behavioral sciences -- Anthropology -- Ethnology ; Behavioral sciences -- Anthropology -- Ethnology
  • Là 1 phần của: BioScience, 2012, Vol.62(6), pp.613-613
  • Mô tả: June 2012 3-7 Society for In Vitro Biology Seattle, WA; www.sivb.org/ meetings/FutureMeetings.htm 10-14 Animal Behavior Society Albuquerque, NM; http://abshbes. unm.edu/index.html 15-18 Society for Behavioral Neuroendocrinology Madison, WI; www.sbn. org/meetings/index.php 16-21 American Malacological Society Philadelphia, PA; www. malacological.org/meetings/index.php 19-22 Association for Biology Laboratory Education Chapel Hill, NC; www.ableweb. org/conf/able2012 19-22 Association for Tropical Biology and Conservation Bonito, Brazil; www.tropical bio.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=191& Itemid=92 20-23 Phycological Society of America Charleston, SC; http://psaalgae. org/website/opportunities/annual_ meeting.html 20-23 American Society of Primatologists Sacramento, CA; https://www.asp. org/meetings 22-26 American Society of Mammalogists Reno, NV; www.mammalsociety. org/meetings 23-27 American Society for Photobiology Montreal, QC, Canada; www. photobiology.org/asp.php?id=75 July 2012 6-10 American Society of Naturalists Ottawa, Canada; www.confersense. ca/Evolution2012/index.htm 6-10 Society for the Study of Evolution Ottawa, Canada; www.confersense. ca/Evolution2012/index.htm 6-10 Society of Systematic Biologists Ottawa, Canada; www.confersense. ca/Evolution2012/index.htm 7-11 American Bryological and Lichenological Society Columbus, OH; www. botanyconference.org 7-11 American Fern Society Columbus, OH; www. botanyconference.org 7-11 American Society of Plant Taxonomists Columbus, OH; www.botany conference.org 7-11 Botanical Society of America Columbus, OH; www. botanyconference.org 8-13 Association for the Sciences of Limnology and Oceanography Lake Biwa, Japan; http://aslo.org/ meetings/japan2012 9-12 Poultry Science Association Athens, GA; www.poultryscience. org/meetings.asp?autotry=true& ULnotkn=true 13-16 American Society of Parasitologists Richmond, VA; http://asp.unl. edu/index.php?option=com_ content&task=blogsection&id= 6&Itemid=39 20-24 American Arachnological Society Green Bay, WI; www. americanarachnology.org/ AAS_Meetings/AAS_ meetings.html 25-28 Society for Mathematical Biology Knoxville, TN; www.nimbios. org/SMB2012 August 2012 5-10 Ecological Society of America Portland, Oregon; www.esa. org/portland 8-12 American Society of Ichthyologists and Herpetologists Vancouver, Canada; www.asih. org/annualmeetings 8-14 Herpetologists' League Vancouver, Canada; www. herpetologistsleague.org/en/ meetings.php 12-15 Society of Nematologists Savannah, Georgia; http:// nematologists.org/son_annual_ meeting.php 12-16 Society for Industrial Microbiology and Biotechnology Washington, DC; www.simhq. org/annual 14-18 American Ornithologists' Union Vancouver, Canada; www.aou. org/meetings doi:10.1525/bio.2012.62.6.16
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00063568 ; E-ISSN: 15253244 ; DOI: 10.1525/bio.2012.62.6.16

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...