skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Calendar of meetings

Anonymous;

BioScience, 2011, Vol.61(8), pp.645-645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063568 ; E-ISSN: 15253244 ; DOI: 10.1525/bio.2011.61.8.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Calendar of meetings
  • Tác giả: Anonymous
  • Chủ đề: Behavioral sciences -- Anthropology -- Ethnology
  • Là 1 phần của: BioScience, 2011, Vol.61(8), pp.645-645
  • Mô tả: August 1-6 Mycological Society of America Fairbanks, AK; http:// mercury2.iab.uaf.edu/msa 6-10 American Society of Plant Biologists Minneapolis, MN; http://my.aspb.org/?page=Meetings_Annual 7-12 Ecological Society of America Austin, TX; www.esa.org/austin 27-02 Sept Radiation Research Society Warsaw, Poland; www.icrr2011.org September 4-8 American Fisheries Society Seattle, WA; www.fisheries.org/ afs/calendar.html 16-19 American Society of Primatologists Austin, TX; www.asp.org/ meetings/index.html 20-23 International Society for Ecological Modelling Beijing, China; www.isemna. org/Pages/ISEM_2011_Home. htm October 12-15 National Association of Biology Teachers Anaheim, CA; www.nabt.org/ websites/institution/index. php?p=12 14-20 American Society of Agronomy San Antonio, TX; www. acsmeetings.org/meetings 16-19 Soil Science Society of America San Antonio, TX; www.acsmeetings.org 16-19 Crop Science Society of America San Antonio, TX; www.acsmeetings.org 16-19 American Society of Agronomy San Antonio, TX; www.acsmeetings.org doi:10.1525/bio.2011.61.8.16
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00063568 ; E-ISSN: 15253244 ; DOI: 10.1525/bio.2011.61.8.16

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...