skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The duration of residual effect of DDT sprays on building materials used in rural Venezuela

Maier, J ; Rendtorff, R C ; Suarez, M

The American journal of tropical medicine and hygiene, November 1948, Vol.28(6), pp.889-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9637 ; PMID: 18107296 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...