skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evidence of static and dynamic fusimotor actions on the spindle response to sinusoidal stretch during locomotor activity in the cat

Perret, C ; Berthoz, A

Experimental brain research, 29 September 1973, Vol.18(2), pp.178-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 4271883 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...