skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AP-Based Handoff Management Scheme Using Multiple Interfaces in IEEE 802.11 Wireless LANs

Jeon, Youchan ; Kim, Myeongyu ; Lee, Sungkuen ; Kyung, Yeunwoong ; Kim, Haesoo ; Park, Jinwoo

IEICE Transactions on Communications, 2011, Vol.E94-B(11), pp.3186-3189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E94.B.3186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    AP-Based Handoff Management Scheme Using Multiple Interfaces in IEEE 802.11 Wireless LANs
  • Tác giả: Jeon, Youchan ; Kim, Myeongyu ; Lee, Sungkuen ; Kyung, Yeunwoong ; Kim, Haesoo ; Park, Jinwoo
  • Chủ đề: Handoff ; Ieee 802.11 ; Throughput ; Wlan
  • Là 1 phần của: IEICE Transactions on Communications, 2011, Vol.E94-B(11), pp.3186-3189
  • Mô tả: We propose an AP-based handoff management scheme in which each AP having multiple interfaces communicates with MSs by turns, prohibiting from using the same channel as neighboring APs at the same time to avoid interference. In the proposed scheme, APs support handoff management to accomplish MS-unaware handoff. Performance evaluation shows that the proposed scheme can not only achieve low handoff delay, but enhance throughput performance.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E94.B.3186

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...