skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bags Still Grooves: Performance Strategies in Milt Jackson's Improvisations

Gagatsis, Alexander

Jazz Perspectives, 04 May 2015, Vol.9(2), pp.137-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-4060 ; E-ISSN: 1749-4079 ; DOI: 10.1080/17494060.2016.1202306

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Bags Still Grooves: Performance Strategies in Milt Jackson's Improvisations
  • Tác giả: Gagatsis, Alexander
  • Chủ đề: Music
  • Là 1 phần của: Jazz Perspectives, 04 May 2015, Vol.9(2), pp.137-171
  • Mô tả: Following a short biographical commentary on Milt Jackson, this essay highlights certain performance strategies that typified the vibist's spirited improvisations. Some of these, it is asserted result in embodied, automated skills in jazz performance. In examining Jackson's music, the analytical...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1749-4060 ; E-ISSN: 1749-4079 ; DOI: 10.1080/17494060.2016.1202306

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...