skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The demise of the intervention paradigm-resilience thinking in the Merida Initiative

Finkenbusch, Peter

Conflict, Security & Development, 04 July 2017, Vol.17(4), pp.313-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-8802 ; E-ISSN: 1478-1174 ; DOI: 10.1080/14678802.2017.1337419

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The demise of the intervention paradigm-resilience thinking in the Merida Initiative
  • Tác giả: Finkenbusch, Peter
  • Chủ đề: Intervention ; Resilience ; Neo-Liberalism ; Knowledge ; State-Building ; Sovereignty ; International Relations
  • Là 1 phần của: Conflict, Security & Development, 04 July 2017, Vol.17(4), pp.313-332
  • Mô tả: Post-Cold War interventions have gone through a series of distinct paradigms-each allowing for its own oppositional discourse. This possibility seems to be diminishing with the rise of resilience thinking. In the early 1990s, liberal internationalist framings drove intervention by prioritising...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1467-8802 ; E-ISSN: 1478-1174 ; DOI: 10.1080/14678802.2017.1337419

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...