skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resistance to financialization

Forsberg, Per ; Stockenstrand, Anna-Karin

Journal of Organizational Ethnography, 12 August 2014, Vol.3(2), pp.169-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-6749 ; E-ISSN: 2046-6757 ; DOI: 10.1108/JOE-05-2013-0009

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...