skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sytuacja prawna Z˙ydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 [The legal situation of the Jews in Poland, 1918-1939]

Majchrzak, Bartłomiej

East European Jewish Affairs, 02 January 2015, Vol.45(1), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2015.1003517

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Sytuacja prawna Z˙ydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 [The legal situation of the Jews in Poland, 1918-1939]
  • Tác giả: Majchrzak, Bartłomiej
  • Chủ đề: History & Archaeology
  • Là 1 phần của: East European Jewish Affairs, 02 January 2015, Vol.45(1), pp.139-141
  • Mô tả: Article ahead-of-print.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2015.1003517

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...