skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brand Library & Art Center, Glendale Public Library, Glendale, California

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.232-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.841530

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Brand Library & Art Center, Glendale Public Library, Glendale, California
  • Tác giả: Russell, Maureen
  • Chủ đề: Music
  • Là 1 phần của: Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.232-239
  • Mô tả: In an interview, Librarian Blair Whittington talks about Library music. Whittington is a music Librarian at the Brand Library & Art Center.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.841530

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...