skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Causes of North Korean belligerence

Lee, Dong Sun

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2012, Vol.66(2), pp.103-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.658614

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Causes of North Korean belligerence
  • Tác giả: Lee, Dong Sun
  • Chủ đề: Leadership ; North Korea ; Use of Force ; History & Archaeology ; International Relations
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 01 April 2012, Vol.66(2), pp.103-120
  • Mô tả: This article explains the heightened aggressiveness that North Korea has shown since late 2009. It argues that a combination of militarism and frustration amplified by precarious leadership transition caused Pyongyang's astonishing belligerence. Simultaneously, it calls into question common...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.658614

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...