skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Howard's way? Public opinion as an influence on Australia's engagement with Asia, 1996-2007

Mcdougall, Derek ; Edney, Kingsley

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2010, Vol.64(2), pp.205-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903544353

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Howard's way? Public opinion as an influence on Australia's engagement with Asia, 1996-2007
  • Tác giả: Mcdougall, Derek ; Edney, Kingsley
  • Chủ đề: History & Archaeology ; International Relations
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 01 April 2010, Vol.64(2), pp.205-224
  • Mô tả: Using the typology developed by Douglas Foyle, this article argues that John Howard behaved as a 'pragmatist' in dealing with situations where public opinion was relevant to Australia's engagement with Asia. Howard adhered to his own views on the relevant issues while attempting to lead public...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903544353

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...