skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rules of engagement: America's Asia-Pacific security policy under an Obama administration

Tow, William T ; Loke, Beverley

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), pp.443-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312546

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Rules of engagement: America's Asia-Pacific security policy under an Obama administration
  • Tác giả: Tow, William T ; Loke, Beverley
  • Chủ đề: History & Archaeology ; International Relations
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), pp.443-457
  • Mô tả: The United States' strategy in the Asia-Pacific stands at a historic juncture. How the new Obama administration conceives and implements its Asia-Pacific policy during its first term of office will have major and enduring ramifications for America's future. The new administration must have...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312546

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...