skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minority rights activism beyond borders: the synergies between deliberation and strategic action

Vasilev, George

Policy Studies, 04 May 2015, Vol.36(3), pp.329-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-2872 ; E-ISSN: 1470-1006 ; DOI: 10.1080/01442872.2015.1065964

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...