skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The wages of whiteness in the absence of wages: racial capitalism, reactionary intercommunalism and the rise of Trumpism

Narayan, John

Third World Quarterly, 02 November 2017, Vol.38(11), pp.2482-2500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2017.1368012

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The wages of whiteness in the absence of wages: racial capitalism, reactionary intercommunalism and the rise of Trumpism
  • Tác giả: Narayan, John
  • Chủ đề: Black Panthers ; Imperialism ; Globalisation ; Neo-Liberalism ; Whiteness ; Intercommunalism ; Trumpism ; Economics
  • Là 1 phần của: Third World Quarterly, 02 November 2017, Vol.38(11), pp.2482-2500
  • Mô tả: In November 1970, Black Panther Party leader Huey P. Newton gave a lecture at Boston College where he introduced his theory of intercommunalism. Newton re-articulated Marxist theories of imperialism through the lens of the Black liberation struggle...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2017.1368012

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...