skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pakistani and Bangladeshi young men: re-racialization, class and masculinity within the neo-liberal school

Mac an Ghaill, Mairtin ; Haywood, Chris

British Journal of Sociology of Education, 03 September 2014, Vol.35(5), pp.753-776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/01425692.2014.919848

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Pakistani and Bangladeshi young men: re-racialization, class and masculinity within the neo-liberal school
  • Tác giả: Mac an Ghaill, Mairtin ; Haywood, Chris
  • Chủ đề: Re-Racialization ; Neo-Liberalism ; Masculinity ; Muslim ; Class ; Educational Inclusion ; Education
  • Là 1 phần của: British Journal of Sociology of Education, 03 September 2014, Vol.35(5), pp.753-776
  • Mô tả: This article explores Pakistani and Bangladeshi young men's experiences of schooling to examine what inclusion/exclusion means to them. Qualitative research was undertaken with 48 Pakistani and Bangladeshi young men living in areas of the West Midlands, England. The young men highlighted three...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/01425692.2014.919848

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...