skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'Exclusive recognition': the new dimensions of the question of ethnicity and nationalism in Turkey

Saracoglu, Cenk

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), pp.640-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802065226

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    'Exclusive recognition': the new dimensions of the question of ethnicity and nationalism in Turkey
  • Tác giả: Saracoglu, Cenk
  • Chủ đề: Turkey ; Migration ; Kurdish Question ; Everyday Life ; Turkish Nationalism ; Neo-Liberalism ; Social Sciences (General) ; Women'S Studies
  • Là 1 phần của: Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), pp.640-658
  • Mô tả: This article aims to unravel some common aspects of the recently intensifying antipathy towards migrants from Eastern Anatolia in certain Turkish cities. Based on the fact that every manifestation of this antipathy in everyday life involves...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802065226

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...