skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design and evaluation of a personalisable user interface in a vehicle context

Carl Jörgen Normark; Anders Gustafsson

J. of Design Research, 2014, Vol 12 Issue 4, pp 308 - 329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-3050 ; E-ISSN: 1569-1551 ; DOI: 10.1504/JDR.2014.065845

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...