skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using ontology to generate test cases for GUI testing

Han Li; He Guo; Feng Chen; Hongji Yang; Yuansheng Yang

Int. J. of Computer Applications in Technology, 2011, Vol 42 Issue 2/3, pp 213 - 224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8091 ; E-ISSN: 1741-5047 ; DOI: 10.1504/IJCAT.2011.045407

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...