skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trusted computing enhanced user authentication with OpenID and trustworthy user interface

Andreas Leicher; Andreas U. Schmidt; Yogendra Shah; Inhyok Cha

Int. J. of Internet Technology and Secured Transactions, 2011, Vol 3 Issue 4, pp 331 - 353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-569X ; E-ISSN: 1748-5703 ; DOI: 10.1504/IJITST.2011.043133

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...