skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive user interface for universal remote controller

Yong-Yi FanJiang; Ting-Fang Chueh

Int. J. of Computational Science and Engineering, 2015, Vol 10 Issue 1/2, pp 90 - 97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7185 ; E-ISSN: 1742-7193 ; DOI: 10.1504/IJCSE.2015.067060

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...